Olimpiady

Współpracując ze Związkiem Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów, organizujemy Olimpiadę Innowacji Technicznych i Wynalazczości.

Regulamin  obejmuje dwa niezależne bloki:
– Blok A: Innowacje Techniczne;
– Blok B: Wynalazczość.

 • Informujemy, że w bieżącym roku szkolnym jesteśmy organizatorem Olimpiady na szczeblu regionalnym w okręgach: bialskopodlaskim, lubelskim i podlaskim.

Z kim można się kontaktować w sprawie Olimpiady?

Adam Bogacz (Rzecznik Patentowy)
tel. 81 743 67 63
środa, godz. 7:30-15:00

Beata Rymarczyk (Z-ca Dyrektora ds. promocji i rozwoju)
tel. 81 532 13 39, kom. 517 837 089

Na podstawie komunikatu Ministra Edukacji Narodowej z dnia
29 maja 2017 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.) laureaci i finaliści olimpiad organizowanych przez Polski Związek Wynalazców i Racjonalizatorów, na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu, zwolnieni są z etapu pisemnego egzaminu zawodowego.

ZOBACZ LISTĘ 

OLIMPIADA INNOWACJI TECHNICZNYCH I WYNALAZCZOŚCI
EDYCJA 2019/2020

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że bieżącą edycję eliminacji Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości w okręgu lubelskim swoim patronatem objął Lubelski Kurator Oświaty oraz Pan Jarosław Stawiarski Marszałek Województwa Lubelskiego, a w okręgu podlaskim Podlaski Kurator Oświaty oraz Marszałek Województwa Podlaskiego Pan Artur Kosicki.

                                    

 

Głównym sponsorem Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości na szczeblu ogólnopolskim jest firma KGHM Polska Miedź S.A.

Na szczeblu okręgowym organizację Olimpiady wsparła firma WOLCO Sp. z o.o.

Podsumowanie Finału Ogólnopolskiego
Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości
Blok A – Innowacje Techniczne, Blok B – Wynalazczość

Tegoroczne uroczyste podsumowanie Finału ogólnopolskiego Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości Bloku A – Innowacje Techniczne oraz Bloku B – Wynalazczość odbyło się 10 września 2020 r. w Warszawskim Domu Technika – NOT. Honorowy patronat nad Olimpiadą objął Urząd Patentowego RP.

Wśród zaproszonych na uroczystość gości obecni byli:

 • Zastępca Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej – Pan Piotr Zakrzewski;
 • Prezes Zarządu Głównego Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej – Pani Ewa Mańkiewicz – Cudny;
 • Dyrektor Departamentu Innowacji i Ochrony Własności Intelektualnej KGHM Polska Miedź S.A. – Pan Sebastian Andruszkiewicz;
 • Dyrektor Departamentu Promocji i Wspierania Innowacyjności w Urzędzie Patentowym RP – Pan Ryszard Kondratiuk;
 • Prezydent PZSWiR – Pan Zbigniew Matuszczak;
 • Wiceprezydent PZSWiR – Pan Ryszard Bajkowski;
 • Wiceprezydent PZSWiR – Pan Stanisław Janowczyk;
 • Wiceprezydent PZSWiR – Pan Tadeusz Wilczarski;
 • Sekretarz Generalny PZSWiR – Pan Tomasz Pilarski.

Okolicznościowe pisma na ręce organizatorów przesłali:

 • Marszałek Sejmu RP – Pani Elżbieta Witek;
 • Marszałek Województwa Mazowieckiego – Pan Adam Struzik.

W Bloku B – Wynalazczość wyróżniona została Dorota Łukasik – XXI Liceum Ogólnokształcące imienia Świętego Stanisława Kostki
w Lublinie, opiekun Pan – Krzysztof Fiołka.

Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów serdecznie podziękował tegorocznemu sponsorowi głównemu Olimpiady – przedsiębiorstwu KGHM Polska Miedź S.A. i decyzją Prezydium Krajowej Rady PZSWiR firmie nadano ZŁOTĄ HONOROWĄ ODZNAKĘ PZSWiR, którą odebrał Pan Sebastian Andruszkiewicz – Dyrektor Departamentu Innowacji i Ochrony Własności Intelektualnej KGHM Polska Miedź S.A.

Podsumowanie Olimpiady było okazją do wręczenia odznak i wyróżnień. Prezes Rady Ministrów, na wniosek Polskiego Związku Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów – w uznaniu szczególnych zasług w dziedzinie wynalazczości nadał Odznaki Honorowe ZA ZASŁUGI DLA WYNALAZCZOŚCI, a Zarząd Główny Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych NOT – za osobisty wkład i zaangażowania w realizację programu Innowacyjnego Wychowania Młodzieży wyróżnił SREBRNĄ I ZŁOTĄ HONOROWĄ ODZNAKĄ NOT. Prezydium Krajowej Rady PZSWiR – za osobisty wkład i zaangażowanie w innowacyjne wychowanie i aktywizację zawodową młodzieży nadało tytuły PRZYJACIELA MŁODZIEŻY.

Uroczystość podsumował Prezydent PZSWiR Pan Zbigniew Matuszczak, przedstawiając statystyki liczbowe tegorocznej 54 edycji Olimpiady:  zgłoszono 116 prac uczniów w Bloku A, 87 uczniów uzyskało tytuł finalisty w Bloku B.

       


WYNIKI Blok A – okręg podlaski
WYNIKI Blok B – okręg lubelski, bialskopodlaski i podlaski

Dokumenty do pobrania:
Regulamin OITiW 2019/2020-zmieniony
Karta zgłoszenia zawodnika do eliminacji OITiW Blok A – załącznik nr 1
Karta zgłoszenia zawodnika do eliminacji OITiW Blok B – załącznik nr 2
Sprawozdanie autorów prac – załącznik nr 3
Dokumentacja statystyczna dla Komitetu Szkolnego – załącznik nr 4
Ustawa z dnia 30 czerwca 2000r Prawo właśności przemysłowej – tekst jednolity – załącznik nr 7 
Publikacja „Najkrótsza historia wynalazków” B.Orłowski – załącznik nr 8
www.uprp.pl – Strona Urzędu Patentowego RP- załącznik nr 9

Zacznij pisać i wciśnij Enter aby wyszukać