Olimpiady

We współpracy z Polskim Związkiem Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów WKTiR organizuje Olimpiadę Innowacji Technicznych i Wynalazczości

Nowy Regulamin obejmuje dwa niezależne bloki:

- Blok A - Innowacje Techniczne;
- Blok B - Wynalazczość.

Osoba do kontaktu w sprawie Olimpiady:
Adam Bogacz (Rzecznik Patentowy), środa w godz. 7:30-15:00, tel. 81 743 67 63


BLOK A (INNOWACJE TECHNICZNE)

WYNIKI ELIMINACJI OKRĘGOWYCH - BLOK A

W eliminacjach okręgowych wzięły udział dwie szkoły:
- Zespół Szkół Elektronicznych z Lublina
- Zespół Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska ze Zwierzyńca

Komisja Okręgowa zakwalifikowała do udziału w finale ogólnopolskim wszystkie nadesłane prace.

Prace zgłoszone do FINAŁU:

Kategoria R - pomysł techniczny
I miejsce: Inteligentny kask rowerowy (ZSE Lublin)

Kategoria P - pomoc dydaktyczna
I miejsce: Ramię wielofunkcyjnego robota KOT&LIN (ZSE Lublin)
II miejsce: Pomiar hałasu na terenie miasta Zwierzyniec (ZSDiOŚ Zwierzyniec)

Kategoria E - pomysł ekologiczny
I miejsce: Ekologiczny kontener tytoniowy (ZSDiOŚ Zwierzyniec)

Kategoria U - usprawnienie softwarowo-techniczne
I miejsce: Urządzenie Monitorujące Pracę Ciągnika (ZSE Lublin)

Uroczyste podsumowanie eliminacji ogólnopolskich Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości - Blok A - odbędzie się dnia 9 czerwca 2017 r. w Zespole Szkół im. inż. Stanisława Wysockiego (d. "Kolejówka") przy ulicy Szczęśliwickiej 56 w Warszawie.

 

BLOK B (WYNALAZCZOŚĆ)

FINAŁ OGÓLNOPOLSKI

Finał Olimpiady - Blok B - odbędzie się w dniach 2 - 4 czerwca 2017 r. w Liceum Ogólnokształcącym nr III im. Władysława Broniewskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Aktualne informacje na temat Olimpiady znajdują się na stronie PZSWiR link 

Dokumenty do pobrania:


Na podstawie art. 112 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i spoosbu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. nr 83, poz. 562, z późń. zm.) laureaci i finaliści olimpiad organizowanych przez Polski Związek Wynalazców i Racjonalizatorów, na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu zwolnieni są z etapu pisemnego egzaminu zawodowego.

Laureaci i finaliści Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości uzyskują zwolnienie z następujących egzaminów zawodowych:
- technik budownictwa
- technik budownictwa okrętowego
- technik dróg i mostów kolejowych
- technik ekonomista
- technik elektronik
- technik elektryk
- technik mechanik
- technik informatyk
- technik teleinformatyk
- technik geodeta
- technik geolog
- technik leśnik
- technik mechanizacji rolnictwa
- technik technologii chemicznej
- technik telekomunikacji
- technik transportu kolejowego
- technik technologii żywności
- technik żywienia i gospodarstwa domowego
- technik żywienia i usług gastronomicznych
- technik handlowiec
- technik spedytor
- technik elektroenergetyk transportu szynowego
- technik włókiennik
- technik technologii drewna
- technik ochrony środowiska
- technik architektury krajobrazu
- technik mechatronik
- technik analityk
- technik drogownictwa
- technik urządzeń sanitarnych
- technik mechanik okrętowy
- technik usług fryzjerskich
- technik górnictwa odkrywkowego
- technik logistyk
- technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
- technik pojazdów samochodowych

Poniżej zamieszczony został Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie wykazu turniejów i olimpiad tematycznych zwalniających z etapu pisemnego egzaminu zawodowego w 2017 roku.
 
Wykaz turniejów i olimpiad tematycznych zwalniających z etapu pisemnego egzaminu zawodowego w 2017 roku


NAGRODY ROZDANE - edycja 2016 czytaj więcej

KOLEJNE NAGRODY ROZDANE - edycja 2015 czytaj więcej
 


.................................................................................................................. powrót do listy działalności