inspektor-ochrony-radiologicznej

Inspektor ochrony radiologicznej

Ilość godzin: Uprawnienia typu S: 21 godz. Uprawnienia typu R: 32 godz.
Dni szkolenia: 28 i 29 wrzesień oraz 5 październik 2019| Egzamin: 6 październik 2019

 

Opis

Szkolenie organizowane jest zgodnie z ramowym programem zamieszczonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie nadawania uprawnień inspektora ochrony radiologicznej w pracowniach stosujących aparaty rentgenowskie w celach medycznych (Dz. U. poz.1534).

Uprawnienia typu R – dotyczą nadzorowania działalności w zakresie stosowania aparatów rentgenowskich do celów diagnostyki medycznej, radiologii zabiegowej i radioterapii schorzeń nienowotworowych.
Uprawnienia typu S – dotyczą nadzorowania działalności wyłącznie w zakresie stosowania aparatów rentgenowskich stomatologicznych lub do densytometrii kości.

W szkoleniu mogą uczestniczyć:
– Inspektorzy ochrony radiologicznej
– Kierownicy i pracownicy zakładów, poradni i pracowni radiologicznych
– Lekarze radiolodzy
– Lekarze stomatolodzy, którzy posiadają gabinety stomatologiczne wyposażone w rentgenowskie aparaty stomatologiczne
– Technicy elektroradiologii.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest aktualizacja, uzupełnienie i pogłębienie wiedzy na temat ochrony radiologicznej oraz przygotowanie uczestników do egzaminu na uzyskanie uprawnień inspektora ochrony radiologicznej w pracowniach stosujących aparaty rentgenowskie w celach medycznych.

Wykładowcy

Zajęcia poprowadzą doświadczeni praktycy i specjaliści posiadający bogatą wiedzę dotyczącą dziedziny ochrony radiologicznej, odznaczający się znajomością przepisów prawnych z tego zakresu oraz posiadają wieloletnie doświadczenie zawodowe związane z ochroną radiologiczną (pracownicy zakładów radiologii w szpitalach oraz pracownicy WSSE w Lublinie).

Informacje dodatkowe

Uprawnienia typu R lub S nadaje się osobie, która posiada staż pracy przy źródłach promieniowania rentgenowskiego co najmniej:
– roczny w przypadku osób posiadających: wykształcenie wyższe, wykształcenie średnie z tytułem technika elektroradiologii;
– trzyletni w przypadku osób posiadających wykształcenie średnie.

Do egzaminu mogą przystąpić osoby podlegające obowiązkowi szkolenia, w tym również osoby, o których mowa w § 10 ust. 8 rozporządzenia( rozp. M.Zdr. z 18 lutego 2011) tj. osoby, które: 
– uzyskały uprawnienia technika elektroradiologii, lub
– uzyskały tytuł fizyka medycznego albo inżyniera medycznego, lub
– uzyskały uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 12 ust. 2 lub 3 ustawy, lub
– ukończyły studia wyższe w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.5)) i uzyskały tytuł zawodowy, lub
– ukończyły specjalizację z radiologii i diagnostyki obrazowej, medycyny nuklearnej lub radioterapii onkologicznej
i wykażą komisji egzaminacyjnej, o której mowa w § 11 ust. 1, że program nauczania obejmował zagadnienia z zakresu ochrony radiologicznej pacjenta z danego zakresu specjalności w wymiarze co najmniej takim jak określony w załączniku nr 7 do rozporządzenia, mogą przystąpić do egzaminu w terminie do 6 miesięcy od daty uzyskania odpowiednio uprawnień, tytułu, dyplomu lub specjalizacji.

Osoby zgłaszające się na szkolenie oraz egzamin prosimy o dostarczenie (najpóźniej w dniu egzaminu) następujących dokumentów:
– odpis (kopię) dyplomów lub świadectw potwierdzających posiadane wykształcenie
– zaświadczenie potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy przy źródłach promieniowania rentgenowskiego (nie dotyczy lekarzy dentystów)
– orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące (zaświadczenie lekarskie musi być wystawione przez uprawnionego lekarza medycyny pracy – na pieczątce w numerze uprawnień musi być litera „J”)
– oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych (druk dostępny w siedzibie WKTiR)
– kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość
– formularz zgłoszeniowy

Egzamin

Egzamin ze szkolenia odbędzie się 24 marzec 2019

Data rozpoczęcia

28 wrz 2019

Koszt

Zapytaj o koszt!

Lokalizacja

Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji
ul. Szewska 4, 20-086 Lublin

Organizator

WKTiR
Telefon
+48 81 532 13 39
Email
szkolenia@wktir.pl
Strona WWW
http://www.wktir.pl
X

Start typing and press Enter to search

szkolenie bhpstudia-podyplomowe-bhp