Jak wygląda kurs na wózki widłowe?

Konkretne kwalifikacje, potwierdzone stosownymi zaświadczeniami zawsze są dodatkowym atutem osób poszukujących pracy lub pragnących zmienić stanowisko. Dużą popularnością cieszą się szkolenia dla operatorów wózków jezdniowych podnośnikowych (wózków widłowych). Wyjaśniamy kto może przystąpić do takiego kursu i w jaki sposób przebiega.

Kto może przystąpić do szkolenia na tzw. widlaki?

Warunkiem koniecznym wzięcia udziału w kursie na wózek widłowy jest ukończenie 18. roku życia. Kolejnymi wymogami są: posiadanie co najmniej podstawowego wykształcenia oraz zaświadczenie lekarskie potwierdzające dobry stan zdrowia kandydata, umożliwiający wykonywanie pracy operatora wózka jezdniowego podnośnikowego. Przeciwwskazaniem do pracy na tym stanowisku są m.in. problemy z koordynacją, poważne zaburzenia słuchu i wzroku, jak również zaburzenia psychiczne.

Co warto wiedzieć o kursach dla operatorów wózków jezdniowych?

Szkolenie składa się z części teoretycznej oraz zajęć praktycznych. W ramach przygotowania teoretycznego, kursanci poznają budowę wózków jezdniowych, zasady ich eksploatacji, jak również warunki bezpiecznej pracy z tymi urządzeniami. Kurs pozwala uzyskać kwalifikacje niezbędne do obsługi wózka jezdniowego. Uprawnienia do pracy uzyskują jednak tylko te osoby, które uzyskają pozytywny wynik egzaminu przeprowadzanego przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego (UDT).

Wyróżniamy dwie podstawowe kategorie uprawnień do obsługi wózków jezdniowych.

  • wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem (uprawnia również do obsługi wszystkich pozostałych wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia) – uprawnienia ważne są przez 5 lat
  • wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem – uprawnienia ważne są przez 10 lat.

Start typing and press Enter to search

wykształcony pracownik to korzyść dla firmy