inspektor-ochrony-radiologicznej

Ilość godzin: Uprawnienia typu S: 21 godz. Uprawnienia typu R: 32 godz.
Dni szkolenia: 9, 10 i 16 marca 2024
Egzamin: 17 marca 2024

Opis

Szkolenie organizowane jest zgodnie z ramowym programem zamieszczonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie nadawania uprawnień inspektora ochrony radiologicznej w pracowniach stosujących aparaty rentgenowskie w celach medycznych (Dz. U. poz.1534).

Uprawnienia typu R (32h) – dotyczą nadzorowania działalności w zakresie stosowania aparatów rentgenowskich do celów diagnostyki medycznej, radiologii zabiegowej i radioterapii schorzeń nienowotworowych.
Uprawnienia typu S (21h) – dotyczą nadzorowania działalności wyłącznie w zakresie stosowania aparatów rentgenowskich stomatologicznych lub do densytometrii kości.

W szkoleniu mogą uczestniczyć:
– Inspektorzy ochrony radiologicznej
– Kierownicy i pracownicy zakładów, poradni i pracowni radiologicznych
– Lekarze radiolodzy
– Lekarze stomatolodzy, którzy posiadają gabinety stomatologiczne wyposażone w rentgenowskie aparaty stomatologiczne
– Technicy elektroradiologii.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest aktualizacja, uzupełnienie i pogłębienie wiedzy na temat ochrony radiologicznej oraz przygotowanie uczestników do egzaminu na uzyskanie uprawnień inspektora ochrony radiologicznej w pracowniach stosujących aparaty rentgenowskie w celach medycznych.

Wykładowcy

Zajęcia poprowadzą doświadczeni praktycy i specjaliści posiadający bogatą wiedzę dotyczącą dziedziny ochrony radiologicznej, odznaczający się znajomością przepisów prawnych z tego zakresu oraz posiadają wieloletnie doświadczenie zawodowe związane z ochroną radiologiczną (pracownicy zakładów radiologii w szpitalach oraz pracownicy WSSE w Lublinie).

Informacje dodatkowe

Uprawnienia typu R lub S nadaje się osobie, która posiada staż pracy przy źródłach promieniowania rentgenowskiego co najmniej:
– roczny w przypadku osób posiadających: wykształcenie wyższe, wykształcenie średnie z tytułem technika elektroradiologii;
– trzyletni w przypadku osób posiadających wykształcenie średnie.

Do egzaminu mogą przystąpić osoby podlegające obowiązkowi szkolenia, w tym również osoby, o których mowa w § 10 ust. 8 rozporządzenia( rozp. M.Zdr. z 18 lutego 2011) tj. osoby, które:
– uzyskały uprawnienia technika elektroradiologii, lub
– uzyskały tytuł fizyka medycznego albo inżyniera medycznego, lub
– uzyskały uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 12 ust. 2 lub 3 ustawy, lub
– ukończyły studia wyższe w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.5)) i uzyskały tytuł zawodowy, lub
– ukończyły specjalizację z radiologii i diagnostyki obrazowej, medycyny nuklearnej lub radioterapii onkologicznej
i wykażą komisji egzaminacyjnej, o której mowa w § 11 ust. 1, że program nauczania obejmował zagadnienia z zakresu ochrony radiologicznej pacjenta z danego zakresu specjalności w wymiarze co najmniej takim jak określony w załączniku nr 7 do rozporządzenia, mogą przystąpić do egzaminu w terminie do 6 miesięcy od daty uzyskania odpowiednio uprawnień, tytułu, dyplomu lub specjalizacji.

Osoby zgłaszające się na szkolenie oraz egzamin prosimy o dostarczenie (najpóźniej w dniu egzaminu) następujących dokumentów:
– odpis (kopię) dyplomów lub świadectw potwierdzających posiadane wykształcenie
– zaświadczenie potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy przy źródłach promieniowania rentgenowskiego (nie dotyczy lekarzy dentystów)
– orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące (zaświadczenie lekarskie musi być wystawione przez uprawnionego lekarza medycyny pracy – na pieczątce w numerze uprawnień musi być litera „J”)
– oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych (druk dostępny w siedzibie WKTiR)
– kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość
– formularz zgłoszeniowy

Szkolenie odbędzie się w przypadku zebrania odpowiedniej liczby osób.

Potrzebujesz więcej informacji? Skontaktuj się z nami

ORGANIZATOR

WKTiR

 +48 81 532 13 39

ZAPISY NA SZKOLENIE

  IMIĘ I NAZWISKO*
  ADRES E-MAIL*
  NR TELEFONU
  NAZWA SZKOLENIA:
  TERMIN SZKOLENIA:

  LOKALIZACJA

  Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji

  ul. Szewska 4
  20-086 Lublin

  Start typing and press Enter to search