Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

Podpisaliśmy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości umowę o dofinansowanie projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. W związku z tym udało nam się zakończyć kilka ważnych projektów.

Projekty zakończone:

„Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw z Polski Wschodniej w ramach Wschodniego Klastra Obróbki Metali”
Projekt miał na celu podniesienie konkurencyjności firm zajmujących się szeroko rozumianą obróbką metali, zlokalizowanych w Polsce Wschodniej poprzez stworzenie szansy dotarcia do nowych potencjalnych odbiorców oraz umożliwienie wykorzystania sfery nauki do rozwiązywania problemów występujących w działalności.
Strona internetowa projektu: www.wschodniklaster.pl

Okres realizacji: 1 stycznia 2010 – 31 grudnia 2014
Całkowita wartość projektu: 3.578.200 PLN
Dofinansowanie: 3.220.380 PLN (90%)

Projekt został zaakceptowany w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej – działanie I.4 Promocja i współpraca, komponent: współpraca, obszar: tworzenie i rozwój klastrów.

Program Operacyjny Rozwój Polski WschodniejUnia Europejska

„MIKROPRZEDSIĘBIORCO – zdobądź dotację na innowacje!”

Projekt miał na celu podniesienie aktywności mikroprzedsiębiorców w województwie lubelskim w zakresie wdrażania innowacyjnych rozwiązań dzięki pozyskaniu na ten cel środków unijnych.

W ramach projektu zrealizowano szkolenia i usługi doradcze dla 59 osób.

Okres realizacji: 1 września 2011 – 30 kwietnia 2012
Całkowita wartość projektu: 105.586,00 PLN
Dofinansowanie: 89.836,00 PLN

Projekt został zaakceptowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie.

         

„Ochrona własności przemysłowej – klucz do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw”
Projekt miał na celu podniesienie stanu wiedzy polskich przedsiębiorców w zakresie metod, możliwości oraz korzyści wynikających ze stosowania ochrony własności przemysłowej.
Strona internetowa projektu: www.innowacyjnyprzedsiebiorca.pl

Na terenie całej Polski zorganizowano 9 konferencji, w której uczestniczyły 453 osoby. W 46 warsztatach wzięło udział 702 osoby.

Okres realizacji: 1 kwietnia 2010 – 31 marca 2012
Całkowita wartość projektu: 1.460.279,60 PLN
Dofinansowanie: 1.460.279,60 PLN (100%)

Projekt został zaakceptowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – działanie 5.4 Zarządzanie własnością intelektualną, poddziałanie 5.4.2 Popularyzacja wiedzy w zakresie własności intelektualnej.

Program Operacyjny Innowacyjna GospodarkaUnia Europejska

„Ochrona własności intelektulanej i eksploatacja wiedzy tradycyjnej szansą dla Lubelszczyzny”
W ramach projektu zrealizowano warsztaty dla 100 osób, wydano 2 publikacje oraz prowadzono punkt konsultacyjny.
Strona internetowa projektu: www.owi.wktir.pl

Okres realizacji: 1 paźdzernika 2007 – 31 maja 2008
Całkowita wartość projektu: 279.080,00 PLN
Dofinansowanie: 279.080,00 PLN (100%)

Projekt był realizowany w ramach działania 2.6 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

„Szkolenia i doradztwo z zakresu pozyskiwania funduszy na rozwój”
W ramach projektu zrealizowano szkolenia dla 500 osób oraz doradztwo dla 100 osób w zakresie aplikowania o środki UE.

Okres realizacji: 1 sierpnia 2005 – 31 lipca 2007
Całkowita wartość projektu: 644.509,60 PLN
Dofinansowanie: 644.509,60 PLN (100%)

Projekt był realizowany w ramach działania 2.1 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Start typing and press Enter to search