Studia podyplomowe

Chcecie Państwo zapisać się na studia podyplomowe BHP?

Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji w Lublinie przy współudziale z Wyższą Inżynierską Szkołą Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu organizuje studia podyplomowe bezpieczeństwo i higiena pracy.

Termin rozpoczęcia
ustalany po zebraniu grupy

Opis
Studia podyplomowe BHP adresowane są do absolwentów szkół wyższych, którzy chcą zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe a także do pracowników służb bhp oraz osób wykonujących zadania służby bhp zainteresowanych uzyskaniem kwalifikacji pracownika służb bhp, o których mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704 ze zm. Dz. U. z 2004 r. Nr 246, poz. 2468).

Czas trwania studiów
Studia trwają 2 semestry i obejmują 180 godzin zajęć dydaktycznych w tym 65 godzin ćwiczeń (część zajęć odbywa się przez platformę e-learnigową).

Program studiów obejmuje następujące przedmioty:
– Materialne środowisko pracy
– Organizacja stanowiska pracy
– Bezpieczeństwo w obsłudze MiUT
– Obiekty budowlane i pomieszczenia pracy
– Analiza i ocena ryzyka zawodowego
– Prawna ochrona pracy
– Podstawy psychologii i socjologii pracy
– Wypadkoznawstwo
– System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy PN-N-18001, OHSAS 18001
– Audit systemów zarządzania BHP PN-N-18001
– Ochrona p.poż. i p.wybuch.
– Pomoc przedmedyczna
– Dydaktyka w szkoleniu bhp
– Organizacja służby bhp
– Zarządzanie jakością

Zajęcia odbywają się w soboty oraz w niedziele.

Wszystkie zajęcia prowadzone są w siedzibie WKTiR przy ul. Szewskiej 4 w Lublinie.

Sposób sprawdzania efektywności
Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych BHP jest udział w zajęciach, zdanie egzaminów, złożenie wymaganych prac oraz zdanie egzaminu końcowego.

Dyplom ukończenia
Słuchacze po ukończeniu studiów z wynikiem pozytywnym otrzymują dyplom Wyższej Inżynierskiej Szkoły Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu.

Rekrutacja
Podstawą przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie dokumentów rekrutacyjnych oraz wniesienie wymaganych opłat.

Wymagane dokumenty:
– podanie o przyjęcie wg wzoru określonego przez uczelnię (POBIERZ FORMULARZ),
– dyplom (oryginał lub odpis) ukończenia studiów wyższych,
– trzy fotografie,
– oświadczenie finansowe wg wzoru,
– xero dowodu osobistego,
– dowód wpłaty opłaty wpisowej.

Studia zostaną uruchomione pod warunkiem zebrania odpowiedniej liczby słuchaczy.

Opłaty
50 zł – opłata rekrutacyjna
2950 zł – czesne
Istnieje możliwość opłaty czesnego w 4 ratach (bez dodatkowych kosztów).
W przypadku wpłaty jednorazowej za całość studiów zniżka w wysokości 5% – dokonanie wpłaty przed rozpoczęciem zajęć.

Inne informacje
Wpłat należy dokonywać na konto Wyższej Inżynierskiej Szkoły Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu, nr konta:
DnB Nord Polska S.A. I Oddział Radom
49 1370 1154 0000 1701 4667 8300

NOWOŚĆ! Szkolenie „Audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy PN-N-18001” dla absolwentów studiów podyplomowych bhp

Czas trwania szkolenia

cztery dni szkoleniowe

– Moduł I – szkolenia wprowadzające i przygotowujące uczestników do ubiegania się o Certyfikat „Audytora wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy PN-N-18001” – moduł w wymiarze 16 godz. dydaktycznych, w tym 8 godz. z wykorzystaniem e-learningu; moduł realizowany przez WISBiOP w Radomiu
– Moduł II – szkolenie prowadzone przez TUV Akademia Polska w wymiarze 16 godz. dydaktycznych

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminów.

Potrzebujesz więcej informacji? Skontaktuj się z nami

Start typing and press Enter to search