Uprawnienia energetyczne (SEP, palacz kotłów C.O., autoklawy, gazy techniczne)

Ilość godzin: 4 godz./Termin szkolenia i egzaminu: 22 październik 2021 r

UWAGA: Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia w podanym terminie, w przypadku wprowadzenia dodatkowych obostrzeń w związku z COVID19

 Opis

Szkolenie Uprawnienia energetyczne skierowane jest do osób ubiegających się o nadanie uprawnień energetycznych w zakresie eksploatacji i dozoru dla poszczególnych grup:

Grupa 1 (elektryczna) SEP Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną:

1. urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego
2. urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1kV
3. urządzenia, instalacje i sieci, o napięciu znamionowym powyżej 1kV
4. zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kV
5. urządzenia elektrotermiczne
6. urządzenia do elektrolizy
7. sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego
8. elektryczna sieć trakcyjna
9. elektryczna urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym
10. aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. powyżej.

Formularze wniosków do pobrania: eksploatacjadozór. (Grupa 1)


Grupa 2 (ciepłownicza)
 Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne:
1. kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe o mocy powyżej 50 kW wraz z urządzeniami pomocniczymi
2. sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi o przesyle ciepła powyżej 50 kW
3. –
4. przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy powyżej 50kW
5. urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze o mocy powyżej 50kW
6. pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy o mocy powyżej 50kW
7. sprężarki o mocy powyżej 20kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych
8. –
9. piece przemysłowe o mocy powyżej 50 kW
10. aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w punktach powyżej.

Formularze wniosków do pobrania: eksploatacjadozór. (Grupa 2)


Grupa 3 (gazowa)
 Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające , magazynujące i zużywające paliwa gazowe:
1. –
2.  urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, rozkładnie paliw gazowych, urządzenia przeróbki gazu ziemnego, oczyszczalnie gazu, rozprężalnie i rozlewnie gazu płynnego, odazotownie, mieszalnie
3. urządzenia do magazynowania paliw gazowych
4. sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5MPa (gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe)
5. sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu)
6.urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5kPa
7. urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5kPa
8. przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50kW
9. –
10. aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych w punktach powyżej.

Formularze wniosków do pobrania: eksploatacjadozór. (Grupa 3)

Szkolenie ma na celu przypomnienie najważniejszych zagadnień potrzebnych do zdania egzaminu przed Komisją Kwalifikacyjną.

Przy WKTiR działa Komisja Kwalifikacyjna Nr 472 powołana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w Warszawie. Świadectwa Kwalifikacyjne nadane na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. Nr 89, poz. 828), wydane na okres bezterminowy, od dnia 1 maja 2005r. ważne są przez okres 5 lat. Powyższą zmianę wprowadził art. 16 ustawy z dnia 4 marca 2005r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz.552).

Potrzebujesz więcej informacji? Skontaktuj się z nami

ORGANIZATOR

WKTiR

 +48 81 532 13 39

ZAPISY NA SZKOLENIE

  IMIĘ I NAZWISKO*
  ADRES E-MAIL*
  NR TELEFONU
  NAZWA SZKOLENIA:
  TERMIN SZKOLENIA:

  LOKALIZACJA

  Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji

  ul. Szewska 4
  20-086 Lublin

  Start typing and press Enter to search