Uprawnienia energetyczne (SEP, palacz kotłów C.O., autoklawy, gazy techniczne)

Ilość godzin: 7 godz./Termin szkolenia i egzaminu: 12 lipca 2024 r

UWAGA: Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia w podanym terminie, w przypadku wprowadzenia dodatkowych obostrzeń w związku z COVID19

UWAGA!!!

W dniu 1 lipca 2022 r. wprowadzono nowe rozporządzenie dot. przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych.
Poniżej przekazujemy link do najnowszego rozporządzenia:
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220001392/O/D20221392.pdf

Zwracamy uwagę, iż osoba przystępująca do egzaminu kwalifikacyjnego zgodnie z ww. rozporządzeniem od teraz musi posiadać jeden z niżej wymienionych dokumentów:
1) świadectwo lub dyplom potwierdzające uzyskanie tytułu zawodowego,
2  świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe,
3) certyfikat kwalifikacji zawodowej lub dyplom zawodowy,
4) świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski – w zawodach, w których nauczanie obejmuje treści związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

lub
1) świadectwo ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci;
2) zaświadczenie o przebiegu nauczania wydane przez szkołę, o której mowa w pkt 1, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 oraz z 2022 r. poz. 583 i 1116), potwierdzające kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci;
3) zaświadczenie wystawione przez pracodawcę, potwierdzające doświadczenie zawodowe i staż pracy umożliwiające nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń, instalacji i sieci;
4) zaświadczenie wystawione przez kierownika komórki organizacyjnej urzędu obsługującego Ministra Obrony Narodowej lub jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanej, potwierdzające doświadczenie zawodowe i staż pracy umożliwiające nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń techniki wojskowej lub uzbrojenia.

 Opis

Szkolenie Uprawnienia energetyczne skierowane jest do osób ubiegających się o nadanie uprawnień energetycznych w zakresie eksploatacji i dozoru dla poszczególnych grup:

Grupa 1 (elektryczna) SEP Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną:

1. urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego
2. urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1kV
3. urządzenia, instalacje i sieci, o napięciu znamionowym powyżej 1kV
4. zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kV
5. urządzenia elektrotermiczne
6. –
7. sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego
8. elektryczna sieć trakcyjna
9. elektryczna urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym
10. aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. powyżej.

Formularze wniosków do pobrania: eksploatacjadozór. (Grupa 1)
Oświadczenie potwierdzające doświadczenie zawodowe
Wzór wypełnienia przelewu


Grupa 2 (ciepłownicza)
 Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne:
1. kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe o mocy powyżej 50 kW wraz z urządzeniami pomocniczymi
2. sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi o przesyle ciepła powyżej 50 kW
3. –
4. przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy powyżej 50kW
5. urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze o mocy powyżej 50kW
6. pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy o mocy powyżej 50kW
7. sprężarki o mocy powyżej 20kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych
8. –
9. piece przemysłowe o mocy powyżej 50 kW
10. aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w punktach powyżej.

Formularze wniosków do pobrania: eksploatacjadozór. (Grupa 2)
Oświadczenie potwierdzające doświadczenie zawodowe
Wzór wypełnienia przelewu


Grupa 3 (gazowa)
 Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające , magazynujące i zużywające paliwa gazowe:
1. –
2.  urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, rozkładnie paliw gazowych, urządzenia przeróbki gazu ziemnego, oczyszczalnie gazu, rozprężalnie i rozlewnie gazu płynnego, odazotownie, mieszalnie
3. urządzenia do magazynowania paliw gazowych
4. sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5MPa (gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe)
5. sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu)
6.urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5kPa
7. urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5kPa
8. przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50kW
9. –
10. aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych w punktach powyżej.

Formularze wniosków do pobrania: eksploatacjadozór. (Grupa 3)
Oświadczenie potwierdzające doświadczenie zawodowe
Wzór wypełnienia przelewu

Szkolenie ma na celu przypomnienie najważniejszych zagadnień potrzebnych do zdania egzaminu przed Komisją Kwalifikacyjną.

Przy WKTiR działa Komisja Kwalifikacyjna Nr 472 powołana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w Warszawie. Świadectwa Kwalifikacyjne nadane na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. Nr 89, poz. 828), wydane na okres bezterminowy, od dnia 1 maja 2005r. ważne są przez okres 5 lat. Powyższą zmianę wprowadził art. 16 ustawy z dnia 4 marca 2005r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz.552).

Potrzebujesz więcej informacji? Skontaktuj się z nami

ORGANIZATOR

WKTiR

 +48 81 532 13 39

ZAPISY NA SZKOLENIE

  IMIĘ I NAZWISKO*
  ADRES E-MAIL*
  NR TELEFONU
  NAZWA SZKOLENIA:
  TERMIN SZKOLENIA:

  LOKALIZACJA

  Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji

  ul. Szewska 4
  20-086 Lublin

  Start typing and press Enter to search