Rodzaje szkoleń BHP

Wstępne szkolenie BHP

Szkolenie wstępne bhp (ogólne i stanowiskowe) musi przejść każda nowo zatrudniona osoba, bez względu na wiek, doświadczenie oraz fakt, gdzie była wcześniej zatrudniona. Szkolenie to ma na celu zapoznanie pracowników zarówno z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, jak i zasadami, które obowiązują w danej placówce. Szkolenie BHP obejmuje również zagadnienia z zakresu ochrony p.poż oraz naukę pierwszej pomocy przedmedycznej.

Warto wiedzieć, że inaczej przeprowadzane będzie szkolenie stanowiskowe w przypadku pracodawców i osób kierujących pracownikami, kadry inżynieryjno -technicznej czy pracowników administracyjno – biurowych, a inaczej w przypadku pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, mających do czynienia np. z pracą na wysokościach. Specyfika szkolenia musi być bowiem dostosowana do charakteru pracy oraz zagrożeń zdrowia i życia czy chorób zawodowych, jakie występują na danym stanowisku pracy. W zależności od pracy na danym stanowisku różna będzie także częstotliwość szkoleń okresowych, służących uzupełnieniu wiedzy.

 Szkolenie dla kadry zarządzającej oraz pracowników służby BHP

Inny rodzaj szkolenia BHP będzie obowiązywał pracodawców i osób kierujących pracownikami a inny pracodawców wykonujących zadania służby bhp w swoim zakładzie pracy. W ich przypadku celem szkolenia jest uzyskanie przez uczestników wiedzy i umiejętności w zakresie identyfikacji i analizy zagrożeń zawodowych oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami, prowadzenia kontroli i oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym przestrzegania przepisów i zasad bhp, organizowania przedsięwzięć mających na celu zapewnienie pracownikom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, metod eliminowania lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia i niebezpiecznych, ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych, a także określania niezbędnych działań profilaktycznych, metod i organizacji szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz  popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy.

Podobne szkolenie odbywają pracownicy służby BHP, których celem jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu: przepisów prawnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, analizy i oceny zagrożeń oraz metod oceny ryzyka zawodowego występującego na danym stanowisku pracy, organizacji i metod kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a także pomoc w rozwiązywaniu trudnych problemów z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy.

Start typing and press Enter to search

szkolenie-bhp