inspektor-ochrony-radiologicznej

Inspektor ochrony radiologicznej

Ilość godzin: Uprawnienia typu S: 21 godz. Uprawnienia typu R: 32 godz.
Dni szkolenia: 9, 10 i 16 marca 2024
Egzamin: 17 marca 2024

Do 30 % liczby godzin lekcyjnych szkolenia odbędzie się w formie szkolenia na odległość, za pośrednictwem platformy e-learningowej.

Opis

Szkolenie organizowane jest zgodnie z ramowym programem zamieszczonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie nadawania uprawnień inspektora ochrony radiologicznej w pracowniach stosujących aparaty rentgenowskie w celach medycznych (Dz. U. poz.1534).

Uprawnienia typu R – dotyczą nadzorowania działalności w zakresie stosowania aparatów rentgenowskich do celów diagnostyki medycznej, radiologii zabiegowej i radioterapii schorzeń nienowotworowych.
Uprawnienia typu S – dotyczą nadzorowania działalności wyłącznie w zakresie stosowania aparatów rentgenowskich stomatologicznych lub do densytometrii kości.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest aktualizacja, uzupełnienie i pogłębienie wiedzy na temat ochrony radiologicznej oraz przygotowanie uczestników do egzaminu na uzyskanie uprawnień inspektora ochrony radiologicznej w pracowniach stosujących aparaty rentgenowskie w celach medycznych.

Wykładowcy

Zajęcia prowadzą doświadczeni praktycy  i specjaliści posiadający bogatą wiedzę dotycząca dziedziny ochrony radiologicznej, odznaczający się znajomością przepisów prawnych  z tego zakresu oraz posiadający wieloletnie doświadczenie zawodowe związane z ochroną radiologiczną.

Informacje dodatkowe

Cena egzaminu: opłatę za egzamin w kwocie 560zł od osoby należy uiścić na poniższy numer rachunku bankowego Głównego Inspektora Sanitarnego:
NBP O/O Warszawa 96 1010 1010 0082 9522 3100 0000

Ważne!
W tytule przelewu należy zamieścić następujące dane:

– Egzamin IOR, termin egzaminu, miejsce egzaminu
– imię i nazwisko osoby zdającej
– siedem pierwszych cyfr numeru PESEL
– adres osoby zdającej

Po dokonaniu opłaty za egzamin Inspektor ochrony radiologicznej  proszę przesłać dowód wniesienia opłaty do Głównego Inspektoratu Sanitarnego na adres mailowy sekretariat.hsr@sanepid.gov.pl
Jeśli chcą Państwo fakturę, w treści maila należy napisać prośbę o wystawienie faktury i podać dane do faktury.

Uprawnienia typu R lub S nadaje się osobie, która posiada staż pracy przy źródłach promieniowania rentgenowskiego co najmniej:
– roczny w przypadku osób posiadających: wykształcenie wyższe, wykształcenie średnie z tytułem technika elektroradiologii;
– trzyletni w przypadku osób posiadających wykształcenie średnie.

Zaświadczenie o stażu pracy nie jest wymagane dla lekarzy dentystów ubiegających się o uprawnienia typu S.

Do egzaminu mogą przystąpić osoby podlegające obowiązkowi szkolenia, w tym również osoby, o których mowa w § 10 ust. 8 rozporządzenia( rozp. M.Zdr. z 18 lutego 2011) tj. osoby, które: 
– uzyskały uprawnienia technika elektroradiologii, lub
– uzyskały tytuł fizyka medycznego albo inżyniera medycznego, lub
– uzyskały uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 12 ust. 2 lub 3 ustawy, lub
– ukończyły studia wyższe w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.5)) i uzyskały tytuł zawodowy, lub
– ukończyły specjalizację z radiologii i diagnostyki obrazowej, medycyny nuklearnej lub radioterapii onkologicznej
i wykażą komisji egzaminacyjnej, o której mowa w § 11 ust. 1, że program nauczania obejmował zagadnienia z zakresu ochrony radiologicznej pacjenta z danego zakresu specjalności w wymiarze co najmniej takim jak określony w załączniku nr 7 do rozporządzenia, mogą przystąpić do egzaminu w terminie do 6 miesięcy od daty uzyskania odpowiednio uprawnień, tytułu, dyplomu lub specjalizacji.

Osoby zgłaszające się na szkolenie oraz egzamin prosimy o dostarczenie (najpóźniej na tydzień przed rozpoczęciem szkolenia) następujących dokumentów:
– wniosek o nadanie uprawnień (druk w WKTiR)
oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, opatrzone datą oraz czytelnym podpisem (druk w WKTiR)
odpisy lub kopie dyplomów lub świadectw potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia lub zawodu (w przypadku gdy dokumenty poświadczające posiadane wykształcenie lub zawód są wystawione na inne nazwisko niż to, które widnieje na wniosku o nadanie uprawnień IOR, do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający zmianę nazwiska w okresie między uzyskaniem dyplomu a datą złożenia wniosku),
dokument poświadczający posiadanie wymaganego stażu pracy w warunkach narażenia (nie dotyczy lekarzy dentystów) Zaświadczenie wydane przez pracodawcę winno zawierać datę wystawienia , okres, który jest wskazany jako czas odbycia stażu pracy w warunkach narażenia, informację o warunkach narażenia oraz opatrzone winno  być podpisem osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.
orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące,

  • orzeczenie powinno być wydane w trybie określonym w przepisach wydanych na podstawie art.229 § 8 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.-Kodeks pracy
  • lekarz wystawiający orzeczenie  powinien posiadać odpowiednie kwalifikacje, których potwierdzeniem jest, w przypadku badań profilaktycznych pracowników narażonych na działania promieniowania jonizującego litera „J” na pieczęci;
  • orzeczenie powinno zawierać informacje, że praca odbywa się w warunkach narażenia bądź wyraźnie wskazane stanowisko, z którego bezpośrednio wynika okoliczność pracy w warunkach narażenia (np. technik elektroradiolog, lekarz radiolog, fizyk medyczny
    w specjalności dozymetria i elektronika w medycynie i inne);
  • orzeczenie lekarskie może być wydane na okres wynoszący  maksymalnie  3 lata;

– kopie dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość
oświadczenie osoby prowadzącej działalność gospodarczą z wykorzystaniem aparatu RTG

Główny Inspektor Sanitarny w celu zapewnienia ciągłości uprawnień IOR, kolejne nada dopiero od pierwszego dnia po zakończeniu ważności obecnie posiadanych uprawnień.

Data rozpoczęcia

09 mar 2024

Koszt

Zapytaj o koszt!

Lokalizacja

Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji
ul. Szewska 4, 20-086 Lublin

Organizator

WKTiR
Telefon
+48 81 532 13 39
Email
szkolenia@wktir.pl
Strona WWW
https://www.wktir.pl
X

Start typing and press Enter to search

szkolenie bhpstudia-podyplomowe-bhp